Vedteker

Vedtekter for Bedehuskirken Lyngdal

Vedtatt på stiftelsesmøtet. Vedektene ble revidert etter Årsmøtet 2024 som følge av navneendringen ved Årsmøtet i 2023. Ved Årsmøte 2024 ble også §7 endret.

§ 1 FORMÅL                                                                                                            

Forsamlingens formål er å utbre Guds Ord ved menighetsbyggende arbeid, og ved å arbeide for oppbyggelse og vekkelse i Lyngdal, ellers i Norge, i andre nasjoner og blant andre folkeslag.

 

§ 2 BEKJENNELSE  

LBF bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. (De tre oldkirkelige bekjennelser, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme).

 

§ 3 TILHØRIGHET

Bedehuskirken Lyngdal (BKL) står tilsluttet ImF Sør, NLM region Sør og Normisjon Agder, og vil følge ImFs, NLMs og Normisjons grunnregler.

Forsamlingen står under tilsyn av ImF, NLM og Normisjon. Rent praktisk utføres det løpende tilsyn av representanter for disse organisasjonene. Det bør være minst et årlig møte sammen med organisasjonene. 

Oppstår det saker som ikke er beskrevet i forsamlingens lover eller det ikke oppnås enighet om saken lokalt, løftes saken opp til regionnivå for våre tre organisasjoner. 

LBF vil arbeide sammen med ImF, NLM og Normisjon for å styrke organisasjonenes kallsoppdrag. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP                                                     

Forsamlingen består av de medlemmer som melder seg inn, og som er enige i §§1 og 2, er døpt og bekjenner seg for å være en kristen ved å bekjenne Jesus Kristus som sin Frelser og Herre.. Nye medlemmer tas opp etter samtale. Medlemskap forutsetter at en vil arbeide for å fremme forsamlingens formål og bekjennelse, og at fastsatt kontingent er betalt.

Medlemmer som lever i strid med Guds ord, skal formanes i samsvar med Matt. 18, 15-18. Medlemmer som ikke lever i overensstemmelse med § 2 i denne loven, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra forsamlingens eldsteråd, kan miste sitt medlemskap i Bedehuskirken Lyngdal.

 

§ 5 ÅRSMØTET                                                                                                                  

Årsmøtet er forsamlingens høyeste organ og holdes innen utgangen av april måned.

På årsmøtet behandles følgende saker: 

  • årsmelding
  • revidert regnskap som skal være avsluttet pr. 31. desember 
  • valg av styre 
  • eventuelt valg av eldste 
  • valg av valgkomité 
  • valg av revisor
  • samtale om arbeidet 
  • andre saker som er nevnt i innkallingen 

Forsamlingsrådet (styret og eldsteråd i fellesskap) avgjør hvilke saker som skal tas opp på årsmøtet. Dersom andre ønsker en sak behandlet på årsmøtet må dette meldes til styrets leder senest tre uker før årsmøtet. 

Personer som har vært medlemmer i Bedehuskirken Lyngdal i minst 3 måneder, er over 15 år, og har betalt sin kontingent, har stemmerett. 

  

§ 6 STYRET

Årsmøtet velger styret som består av fem medlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styreleder velges for to år. I tillegg velges det to varamedlemmer for ett år. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil to ganger. Etter to nye år kan de velges på nytt. 

  

Styret skal lede Bedehuskirken Lyngdal sin virksomhet, ivareta dens interesser og se til at virksomheten drives etter sitt grunnlag og formål. Styret forvalter forsamlingens økonomi og dens eiendommer. Styret er ansvarlig for driften av forsamlingen og har arbeidsgiveransvar for eventuelt ansatte. Forsamlingen kan bruke arbeidere som er ansatt i en av våre organisasjoner. Styret iverksetter de beslutninger som vedtas av årsmøte og medlemsmøte og som hører inn under styrets ansvarsområde. 

  

Signaturrett:

Bedehuskirken Lyngdal forpliktes ved styreleders og et styremedlems underskrift, eller dem som styret gir særskilt fullmakt. 

  

§7 ELDSTERÅDET

Eldsterådet består av menn valgt av årsmøtet. Det skal være minst tre menn i eldsterådet..   

Funksjonstiden er seks år, men en eldste kan gjenvelges for seks nye år. Etter to sammenhengende perioder kan en eldste gjenvelges etter to års opphold. 

Eldste innstilles av Forsamlingsrådet. Kandidater som får 2/3 flertall, framlegges til valg i årsmøte eller medlemsmøte.
Det innstilles det antall kandidater som skal velges. Forslag til eldste kan meldes til eldsteråd. 

Rådet konstituerer seg selv. Eldste innsettes til tjeneste ved håndspåleggelse og forbønn.

Ansatt pastor er medlem av eldsterådet i kraft av sin stilling. Han er ikke bundet av funksjonstid.

Eldsterådet har hovedansvar for forsamlingens åndelige virksomhet og skal se til at den drives i samsvar med forsamlingens grunnlag og formål. Eldsterådet skal ivareta et særskilt hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og forsamlingslivet er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet bør bruke tid i bønn for medlemmene og forsamlingen, være tilgjengelig for bønn for syke, og lede forsamlingens forvaltning av dåp og nattverd. 

Ved avvik eller lærestrid har eldsterådet ansvar for rettledning og formaning. 

  

§8 FORSAMLINGSRÅD

Forsamlingsrådet består av styret og eldsteråd. Forsamlingsrådet møtes minst to ganger årlig. Styreleder innkaller til forsamlingsråd. 

Forsamlingsrådet har ansvar for ansettelser, stillingsinstrukser, og strategiske beslutninger som gjelder eiendom. Forsamlingsrådet har ansvar for å utarbeide tjenlige retningslinjer som utdyper og forklarer lovene der det er nødvendig, og til å avklare ansvarsfordeling mellom styret og eldsterådet.

  

§9 LOVENDRINGER

Forandring av lovene kan gjøres på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene. 

Forslag til lovendring kan fremsettes av styret og eldsteråd, eller av minst 10% av forsamlingens medlemmer. Styret gjør forslag til lovendring kjent for medlemmene senest ved innkalling til årsmøtet. 

  

Endringer som berører lære behandles i to ordinære årsmøter og krever 2/3 flertall. 

  

§§ 1 og 2  kan ikke forandres. 

  

§10 ØKONOMI

Inntekter i forsamlingen deles likt mellom ImF, NLM og Normisjon sine regionledd, etter at utgifter i forsamlingen er dekket. 

 

  §11 OPPHØR

Ved opphør tilfaller forsamlingens verdier ImF, NLM og Normisjon.  

  

Vedtatt på stiftelsesmøte   21.03.2017 

Revidert etter Årsmøtet 2024  18.04.2024

Powered by Cornerstone